x
1

צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

תמיד מאותו תאריך ייצור.
בעלי מידה שווה, בהתאם להוראות יצרן הרכב.
בעלי אותו הצבע.
מאותו יצרן.
0688 C1,C,D,A,1,В