x
סימון על פני הדרך
801

קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.

802

כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם 206 עד 212 או , הוצב מעליו תמרור 201 עד 203 724 עד 724 פ.

803

קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

804

שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.

805

קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.

806

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.

807

קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.

808

קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

809

קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.

810

קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

811

מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.

812

מעבר חציה לרוכבי אופניים.