x
סימון על פני הדרך
801

קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.

810

קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

811

מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.

812

מעבר חציה לרוכבי אופניים.

813

כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה . לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501

814

נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.

815

איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

816

אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.

817

אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור . 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627

818

אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.

819

מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו- שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.

802

כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם 206 עד 212 או , הוצב מעליו תמרור 201 עד 203 724 עד 724 פ.