x
אזהרה והתראה
108

101

כביש משובש.

111

הכביש הולך וצר מצד שמאל .

112

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

113

מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר.

114

צומת הצטלבות.

115

צומת קמץ: ימינה .

116

צומת קמץ: שמאלה.

117

צומת קמץ.

118

אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

119

צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה .

120

צמתי קמץ: שמאלה ולאחר מכן ימינה.