x
אזהרה והתראה
101

כביש משובש.

102

עקומה חדה ימינה .

103

עקומה חדה שמאלה.

104

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה.

105

עקומה שמאלה ואח"כ ימינה.

106

דרך מפותלת.

107

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

108

109

הכביש הולך וצר.

110

הכביש הולך וצר מצד ימין.

111

הכביש הולך וצר מצד שמאל .

112

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.