x
רמזורים ובקרת נתיבים
725 - 725-פ

מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.

726 - 726-פ

נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.