x
רמזורים ובקרת נתיבים
701

אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

702

אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב 701- עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.

703

אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע . האור הצהוב 705 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי . סימון 813 או 926

704

חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב .705 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי . תמרור 813 או 926

705

אור צהוב: . עצור כאמור ב 701- אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד . כאמור ב 703- או 704

706

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926 . הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

707

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926 . הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

708

אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.

709

אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב 708- עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.

710

אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות .716

711

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 716

712

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 716