x
תחבורה ציבורית
501

כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים,לרבות הנהג,הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.

502

קצה הכביש או הנתיב לתחבורה ציבורית.

503

נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על . פי סימון 813 או 926 לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.

504

התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.

505

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.

506

תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.

507

תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צויינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.

508

קצה תחום תחנת מוניות.

509

מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.

510

תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד.

511

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום- צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

512

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.