x
איסורים והגבלות
407

אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.

408

אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי.

409

אסורה הכניסה לאופנוע.