x
איסורים והגבלות
431

אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.

432

אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.

433

אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.

434

קצה קטע הוראות 433 , התמרורים 432 בלבד.

435

אזור אסור לחנית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.

436

קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.

437

קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.

438

עצור! בקורת מכס.

439

תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

404

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.

405

אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.

406

אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.