x
איסורים והגבלות
401

כביש סגור בשני - הכוונים בפני כל רכב.

402

אסורה הכניסה לכל רכב

403

מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.

404

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.

405

אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.

406

אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.

407

אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.

408

אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי.

409

אסורה הכניסה לאופנוע.

410

אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.

411

אסורה הכניסה לבעלי חיים.

412

אסורה הכניסה לאופניים.