x
איסורים והגבלות
401

כביש סגור בשני - הכוונים בפני כל רכב.

410

אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.

411

אסורה הכניסה לבעלי חיים.

412

אסורה הכניסה לאופניים.

413

אסורה הכניסה להולכי רגל.

414

אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.

415

אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.

416

אסורה הכניסה לרכב שגבהו כולל המטען – - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.

417

אסורה הכניסה לרכב שרחבו כולל המטען – - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.

418

אזור אסור ללימוד נהיגה.

419

קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.

402

אסורה הכניסה לכל רכב