x
מודיעין והדרכה
601

שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת באותיות – לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.

610

יעדים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.

611

מספרה של דרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק, ובדרך מקומית בצבע – שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו מציין את כוון – הנסיעה הכללי.

612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק ובדרך מקומית בצבע – שחור. החץ מראה את סדר המיספור )עולה או יורד( של הקילומטרים בכוון הנסיעה.

613

הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה בחצים – לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב נתיב – לתחבורה ציבורית . כמפורט בתמרור 501

614

הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

615

הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באתיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

616

הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

617

מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות באותיות - שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי באותיות לבנות על – רקע חום.

618

כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ.

619

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

602

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.