x
מודיעין והדרכה
601

שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת באותיות – לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.

602

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.

603

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

604

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

605

שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות באותיות – לבנות על רקע ירוק.

606

הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות באותיות – לבנות על רקע ירוק.

607

הכוונה ליציאה בלבד: מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות באותיות לבנות על – רקע ירוק.

608

מקום היציאה מהדרך.

609

היציאות הבאות: בדרך מהירה באותיות - לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.

610

יעדים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.

611

מספרה של דרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק, ובדרך מקומית בצבע – שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו מציין את כוון – הנסיעה הכללי.

612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק ובדרך מקומית בצבע – שחור. החץ מראה את סדר המיספור )עולה או יורד( של הקילומטרים בכוון הנסיעה.