x
הוריה
225

קצה הנתיב לאופניים.

226

שביל להולכי רגל בלבד.

227

שביל לאופניים בלבד.

228

שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.

229

שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.