x
הוריה
220

רחוב משולב.

221

קצה רחוב משולב.

222

אזור מיתון תנועה.

223

קצה אזור מיתון תנועה.

224

נתיב חד סטרי לתנועת - אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד

225

קצה הנתיב לאופניים.

226

שביל להולכי רגל בלבד.

227

שביל לאופניים בלבד.

228

שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.

229

שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.

203

סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 501 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.

204

סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 501 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.