x
באתר עבודה
913

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.

914

מעקף.

915

תמרור לאזהרה, להוריה,לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

916

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

917

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.

918

קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.

919

כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 206 עד 212 או 724 ,203 עד 724 פ.

920

קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

921

קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.

922

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.

923

קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.

924

קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.