x
זכות קדימה
301

תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

302

עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

303

מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.

304

עצור! (תמרור נייד).

305

התקדם בזהירות (תמרור נייד).

306

תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.

307

תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.

308

לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.

309

לך זכות קדימה בדרך.

310

קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.