x
1/30

כיצד תנהג על פי התמרור?

המשך בנסיעתך. זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט.
עצור ואפשר לרכב הבא ממול להמשיך בנסיעתו.
האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות קדימה.
0589 C1,C,D,A,1,В