x
1/30

מה משמעות התמרור?

הפנייה שמאלה אסורה.
פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות החשכה בלבד.
אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה שמאלה.
0494 C1,C,D,A,1,В