x
1/30

נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

אותת לרכב הבא ממול בפנסי החזית וסטה לנתיב הנגדי מהר, לפני שהוא יגיע.
עקוף את הרכב הכסוף במרווח שנוצר בינו לבין הרכב ממול.
האט ואפשר לרכב הבא ממול לעבור ללא הפרעה, לפני שתעקוף את החנייה הכפולה.
עצור בעקבות הרכב הכסוף והמתן עד לבוא שוטר או פקח.
0880 C1,C,D,A,1,В